Gå til indhold
Nytænkende indsatser i Sønderborg og Ringkjøbing-Skjern har hjulpet flere virksomheder med at nedbringe sygefraværet.
Nytænkende indsatser i Sønderborg og Ringkjøbing-Skjern har hjulpet flere virksomheder med at nedbringe sygefraværet.

Pressemeddelelse -

Nytænkende indsatser sparer kommuner for sygedagpengeudgifter

Sønderborg og Ringkjøbing-Skjern kommuner har i kraft af nytænkende indsatser haft succes med at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere i såvel offentlige som private virksomheder. De to indsatser Rejseholdet og Langtidsrask sparer de to kommuner for sygedagpengeudgifter, det motiverer medarbejdere og hjælper lokale virksomheder.

I Sønderborg Kommune har de Rejseholdet, og i Ringkøbing-Skjern Kommune har de Langtidsrask – to opsøgende, forebyggende kommunale indsatser, der har til formål at forebygge det drypvise og hyppige fravær. Målet med begge indsatser er, at medarbejdere i psykisk eller fysisk mistrivsel ikke ender med en langvarig sygemelding.

I begge kommuner varetages indsatsen af et team, der består af en projektleder med erfaring i coaching samt stor tværfaglig viden og indsigt i relevante fagforvaltninger (fx Beskæftigelse, Børn og unge, Sundhed, Social o.l.). Herudover er der projektmedarbejdere med sagsbehandlererfaring (socialrådgiverkompetencer) samt fysioterapeuter, der kan træde til, hvis borgeren har fysiske problematikker.

Hvem henvender sig til Rejseholdet og Langtidsrask?
Typisk er det en medarbejder, der selv henvender sig til enten Rejseholdet eller Langtidsrask. Det kan dog også være en arbejdsgiver, der tager kontakt på vegne af en medarbejder. Fra de to projekters side har der endvidere været et stigende fokus på at få etableret et godt samarbejde med praktiserende læger. Vurderingen er, at en stærkere dialog med lægerne giver mulighed for at sikre en hurtigere, forebyggende indsats.

Når en medarbejder henvender sig til enten Rejseholdet eller Langtidsrask, kan han eller hun gøre det anonymt, men de fleste starter i et forløb efter aftale med deres arbejdsgiver. I alle tilfælde er samtalerne dog anonyme – og emner deles kun med pågældendes arbejdsgiver, hvis medarbejderen giver tilladelse til det. Seniorkonsulent i videnshuset Cabi Carl Eric Blach Overgaard har evalueret de to indsatser. Han siger:

”I praksis har det vist sig, at arbejdsgiveren næsten altid involveres, da det ofte er nødvendigt at få taget hul på en svær samtale med arbejdspladsen i bestræbelserne på at finde en løsning på medarbejderens udfordringer.”

Ubalance i work-life-balance
Der kan være mange forskellige årsager til, at en medarbejder henvender sig. Ofte er det udfordringer med work-life-balance, der fylder, men der er også eksempler på medarbejdere, der har behov for at drøfte mulighederne for et karriereskift, fx via virksomhedsrevalidering.

”Der er også nogen, der har brug for sparring på, hvordan de får taget hul på en svær samtale med arbejdsgiveren, evt. med en projektleder som bisidder,” siger Carl Eric Blach Overgaard.

Men virker det egentlig?
Når medarbejdere henvender sig, har de to team forskellige værktøjer at trække på. Nogen har behov for en coachende samtale med henblik på selv at kunne løse den aktuelle udfordring. Andre har brug for råd og vejledning, fx om §56, efterlønsmuligheder eller delpension. Der er også flere, der kort og godt skal have afdækket muligheden for at få tildelt hjælpemidler, så de efterfølgende fortsat kan varetage deres job.

Medarbejdere, der har henvendt sig, ledere og HR-personale i virksomheder, tillidssystemet og partnere har udtrykt stor tilfredshed med og tiltro til indsatserne i begge kommuner. Begge indsatser har generelt set opnået god respons fra brugerne via en telefonisk spørgeskemaundersøgelse, hvor de:

  • giver udtryk for, at de tænker anderledes om deres situation
  • påpeger, at det er en fordel at kunne have en samtale med Rejseholdet eller Langtidsrask fremfor kun med egen arbejdsgiver
  • siger, at de har fået større viden om egen trivsel
  • svarer, at de har fået redskaber til at håndtere deres symptomer
  • mener, at der er behov for en indsats som Rejseholdet eller Langtidsrask på permanent basis
  • oplever indsatsen som en god og kompetent sparringspartner.

Det siger virksomhederne om de to indsatser:
”Vi har traditionelt set haft en del fravær, men siden januar har vi været det distrikt, der har det laveste fravær – det er vi stolte af. Vi startede fx med 10-12 % og er nu nede på 3-4 % fravær i vores gruppe. Jeg tænker helt klart, at Rejseholdet har haft en finger med i spillet i forhold til det.”
Karina Petersen, daglig leder, Hjemme- & sygeplejen Alssund.

”Vi er glade for samarbejdet med Rejseholdet – og deres indsats passer godt ind i det fokus, vi allerede har på fastholdelse og trivsel i OJ Electronics. Vi opfordrer medarbejderne til, at hvis de har brug for at snakke med én (red.: anonymt), så er det en mulighed at tage kontakt til Rejseholdet. Vi tror på, at det kan være med til at fange nogle ting tidligere, så vi kan undgå nogle længerevarende sygeforløb.”
Lone Gloy, Production Manager, OJ Electronics

”Der er god business case i at bruge Langtidsrask. Vi har kunnet konstatere et faldende sygefravær. Med 500 medarbejdere så rykker det, når dine folk kommer på arbejde hver dag.”
Kim Hvid Thomsen, HR Business Partner, Vestas Wind System

”Det har været et sammensurium af problemer, der har fyldt for medarbejdere – ikke kun det arbejdsrelaterede. Jeg ved, at familierelaterede problemer har fyldt for en del af dem, der har kontaktet Langtidsrask. Desuden er der mange, der har gjort brug af fysioterapeuten i projektet.”
Fællestillidsrepræsentant i Arla, Lone Elkjær

Menneskelige og økonomiske gevinster ved indsatserne:
Besparelser for kommunen
En måneds sygedagpengeudgift for kommunen svarer til en udgift på ca. 9.000 kr./md. (fraregnet refusion), hvorfor der er store besparelser at hente, hvis sygefravær forebygges tidligt. Kvalificerede skøn over, hvad indsatserne kan forventes at have af økonomiske konsekvenser, peger således også i en meget positiv retning. Selv i de tilfælde, hvor sygefravær ikke kan undgås, er der indikationer på, at medarbejderen vender hurtigere tilbage i arbejde efter et samtaleforløb.

Besparelser og gevinster for virksomheden

Arbejdsgiver sparer udgifter ifm. arbejdsgiverperiode (30 dage). Arbejdsgiver undgår desuden tid og ressourcer til vikardækning samt at ”belaste” øvrige medarbejdere. Via fastholdelse undgås udgifter til ny ansættelse og oplæring.

Gevinster for borgerne

Samtaler betyder meget ift. at undgå sygemelding. Erfaringer viser, at samtalerne er positive for medarbejdernes motivation. Nogle får vendt vigtige tanker om egen karriere og/eller får taget hul på svære samtaler med ledere (fx udfordringer, der fylder i det daglige).

Få mere at vide hos:
Carl Eric Blach Overgaard, seniorkonsulent hos Cabi, mail: ceb@cabiweb.dk el. tlf. 2080 3759

Emner


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark